What's new

lưu trữ và chia sẻ số liệu (data sharing/archiving)

#1
Hiện nay hầu hết các tạp chí trong lĩnh vực tiến hóa yêu cầu phải gửi số liệu gốc để lưu trữ trên website khi bào báo được chấp nhận. Khi đó người khác có thể truy cập vào số liệu của bạn. Mình có một số câu hỏi liên quan đến việc này:

1) Bạn có biết các tạp chí thuộc lĩnh vực nào khác có yêu cầu tương tự?

2) Ưu nhược điểm của việc này là gì?

3) Bạn thích hay không thích làm như vậy (tất nhiên câu hỏi này chỉ là về quan điểm vì thích hay không bạn vẫn phải làm theo yêu cầu của họ).

K
 

Facebook

Top