What's new

kali?

mình nghĩ Kali liên quan đến sự vận chuyển đường trong cây qua dòng mạch rây. Mà đường thì có liên quan đến nhiệt độ của cơ thể!
 

Facebook

Top