What's new

Hỏi về việc đăng ký làm thành viên!

Dương Văn Cường

Administrator
Nếu không có thư trả lời có thể là:

1. Thư đăng ký của bạn không đủ thông tin.
2. Đã tạo account và đã gửi thư xác nhận cho bạn, nhưng email đó bị bộ lọc của bạn coi là thư rác và đặt ở hộp thư Bulk. Bạn không check mail trong hộp thư rác nên không biết.

Bạn là ai, email của bạn là gì thì phải nói ra chúng tôi mới biết đường mà kiểm tra. Tự nhiên hỏi tại sao TÔI không nhận được thư trả lời nhưng TÔI là ai thì không cho biết.

Bạn nghĩ chúng tôi là tiên chắc.
 

Facebook

Top