What's new

Hoạt lực enzyme cellulase

qthanhlv

Member
đơn vi enzyme U là lượng enzyme chuyển hóa 1 micro mole cơ chất trong một phút, ở điều kiện 25 độ C, với pH và nồng độ cơ chất ở mức sao cho tỷ lệ chuyển đổi là cực đại
 

Facebook

Top