What's new

Hô hấp ở động vật

Tĩnh Tâm

New member
Theo mình, ở sâu bọ, bề mặt trao đổi khí là hệ thống ống khí phân hóa tới tận cùng tế bào. Khí O2 khuếch tán trực tiếp qua bề mặt ống khí vào tế bào và CO2 di chuyển theo chiều ngược lại.
Ở SV khác bề mặt trao đổi khí giữa SV và môi trường không tiếp xúc trực tiếp với từng tế bào. Do đó, có sự phân biệt giữa trao đổi khí ngoài (bề mặt trao đổi khí - môi trường) với trao đổi khí trong (tế bào với môi trường trong - máu, dịch mô).
 

Facebook

Top