What's new

hi vọng mọi người hồi âm sớm

winny

Member
#1
sau đây winny xin có một số câu hỏi muốn thỉnh giáo mọi ng hi vọng sớm được hồi âm vì winny đang cần dùng ngay thank.

1-vs khi tổng hợp ADN lại cần đoạn mồi và đoạn mồi đó lại phải là ARN.
2-vs khi tổng hợp ARN enzim phiên mã chỉ phên mã ở đoạn mở đầu và chỉ dừng ở đoạn kết thúc(cơ chế của nó ntn)?????
3-vs nói một tính trạng lại tuân theo quy luật phân li?
4-vs một mạch lại đc tổng hợp từng đoạn còn một mạch được tổng hợp liên tục trong quá trình tái bản ADN?
 

Facebook

Top