What's new

[Help] Sinh sản hữu tính ở thực vật

Câu 1:
Giống:
Đều xảy ra trên hoa,vào giai đoạn nhất định trong chu kì sống.
Đều hình thành qua các giai đoạn nguyên phân và giảm phân.
Khác:
Quá trình tạo thành hạt phấn:
- Xảy ra ở nhị.
-4 tế bào (n) tạo thành qua giảm phân đều nguyên phân 2 lần sinh ra hạt phấn gồm 2 nhân đơn bội.
- Hạt phấn tiếp tục nguyên phân tạo 2 tinh trùng.
- số lượng nhiều
Quá trình hình thành túi phôi:
-Xảy ra ở nhụy.
-Trong 4 tế bào (n) sinh ra thì 3 tế bào tiêu biến, chỉ có 1 tế bào nguyên phân 3 lần tạo 8 tế bào đơn bội.
-Túi phôi không phân chia nữa, 1 trong 8 tế bào trở thành noãn cầu.
- Số lượng ít hơn.
Câu này là so sánh sự hình thành giao tử cái và giao tử đực nhưng mình nghĩ so sánh 2 quá trình này cũng giống so sánh 2 quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi thôi. Gửi bạn tham khảo.
 

maihuongyb

Member
-4 tế bào (n) tạo thành qua giảm phân đều nguyên phân 2 lần sinh ra hạt phấn gồm 2 nhân đơn bội.
- Hạt phấn tiếp tục nguyên phân tạo 2 tinh trùng.
tế bào mẹ hạt phấn giảm phân cho 4 tế bào đơn bội. Mỗi tế bào này nguyên phân một lần nhưng không phân chia tế bào chất tạo thành hạt phấn chứa 2 nhân đơn bội.
 
Bạn Meimei Hỏi ai như hỏi không khí ấy!
Chịu khó đọc SGK đi. Diễn đàn đâu phải cái máy mà đánh mấy chữ chẳng đầu đuôi rồi Enter là có câu trả lời.
 

Facebook

Top