What's new

gjaj gjum mjnh baj lj nha

nguyenloc_4u

New member
#1
1/ mot vat 2kg treo len 1 lo xo lam lo so dan 5cm lay g=10
tjnh do cug cua lo xo
2/ 1 vạt rọj tu do co khọj luong 200g cao 10m
a/tjh dong nang the nang co nang tạ vj tri cao 20 m
b/tjnh van toc cham dat
c/xac djnh vj trj dong nang = the nang
3/ 1 con lac lo xo co do cug lam 100n/m
va vạ co khọ luong 100g do dog dien va bjen do 10m
a/tinh dong nang the nang co nang taj x=0
b/xac djnh dong nang = nua the nag
c/ cong gôc thọ gjan vạ o vạ trj chjeu duog (x=+10cm) viet phuong trinh dao dong
aj bjt thj chj gjum mjnh nha cam on nhju(y)
 

Facebook

Top