What's new

Giúp đỡ bài tập tương tác bổ sung.

samba9x

Member
#1
Cho 1 cây tự thụ phấn, F1 thu được 56,25% cây cao, 43,75% cây thấp. Cho giao phấn ngẫu nhiên các cây cao F1 với nhau. Về mặt lí thuyết thì tỉ lệ cây cao thu được ở F2:
A.23,96%.
B.52,11%.
C.79,01%.
D.81,33%.
 
Cho 1 cây tự thụ phấn, F1 thu được 56,25% cây cao, 43,75% cây thấp. Cho giao phấn ngẫu nhiên các cây cao F1 với nhau. Về mặt lí thuyết thì tỉ lệ cây cao thu được ở F2:
A.23,96%.
B.52,11%.
C.79,01%.
D.81,33%.
C nha bạn! :)
 
Cho 1 cây tự thụ phấn, F1 thu được 56,25% cây cao, 43,75% cây thấp. Cho giao phấn ngẫu nhiên các cây cao F1 với nhau. Về mặt lí thuyết thì tỉ lệ cây cao thu được ở F2:
A.23,96%.
B.52,11%.
C.79,01%.
D.81,33%.
các cây cao F1 là: 1AABB:2AABb:2AaBB:4AaBb
- 1AABB cho 1/9 AB, 2AABb cho 1/9AB:1/9Ab, 2AaBB cho 1/9AB:1/9aB, 4AaBb cho 1/9AB:1/9Ab:1/9aB:1/9ab
===>tổng hợp là: 4/9AB:2/9aB:2/9Ab:1/9ab
sau đó kẻ khung Pennet ra rồi tính tỉ lệ,có vẻ cách của mình dài,nhưng chỉ biết đc cách này thôi
 

Facebook

Top