What's new

Giải dùm mình bài sinh này với!!!

#1
một gen chỉ huy tổng hợp 5 chuỗi polipeptit đã huy động từ môi trường nội bào 995 axit amin các loại. phân tử mẢN được tổng hợp từ gen trên có Am=100, Um= 125. gen đã bị đột biến dẫn đến hậu quả tổng số nucleotit trong gen không thay đổi, nhưng tỉ lệ T/X bị thay đổi như sau: T/X = 59,57%. Đột biến trên thuộc dạng nào sau đây ?
A. Thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T
B. Thay thế một cặp A-T bằng mợt cặp G-X
C. Đảo một cặp A-T thành một cặp G-X
D. Đảo một cặp G-X thành một cặp A-T
Mọi người ơi giúp mik với :D
:mrgreen:
 
Trên gen:A=T=225.
số axitamin=995 ứng với 5 chuỗi polipeptit==>tổng số Nu của gen là:(995:5+1)*6=1200 ==>G=X=375 =>T/X=0,6
Sau khi bị đột biến tỉ lệ T/X=0,5957<0,6 =>thay thế 1 cặp A-T=1 cặp G-X =>đáp án B
 
Trên gen:A=T=225.
số axitamin=995 ứng với 5 chuỗi polipeptit==>tổng số Nu của gen là:(995:5+1)*6=1200 ==>G=X=375 =>T/X=0,6
Sau khi bị đột biến tỉ lệ T/X=0,5957<0,6 =>thay thế 1 cặp A-T=1 cặp G-X =>đáp án B
tự tính hả bạn? kaka :hihi:
Mai ra lớp giảng lại cho mik nhá bn :hihi:
 

Similar threads

Facebook

Top