What's new

Gen và đột biến

Câu hỏi chỉ hỏi mấy loại thì hơi khó nhỉ :v
Kiểu gen Aa tạo tối đa 2 loại giao tử
Kiểu gen Bb tạo tối đa 2 loại giao tử
Kiểu gen Dd tạo tối đa 2 loại giao tử
Mỗi tế bào sinh tinh tạo ra 2 loại giao tử khác nhau
→ 5 tế bào sinh tinh tạo ra 2, 4 hoặc 8 loại giao tử
 

Facebook

Top