Evolutino!

#1
:cry: pàkonkopác tốt bụng !Làm ơn chỉ giúp em tìm tài liệu về tiến hóa với.
Đăc biệt là tài liệu về phần NGUỒN GÔC SỰ SỐNG đó.
Tuần tới em phải nộp bài soạn rồi.
Trong khi bọn em chưa đựoc học về phần này.
help ..............................................................................
 

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
pàkonkopác tốt bụng !Làm ơn chỉ giúp em tìm tài liệu về tiến hóa với.
Đăc biệt là tài liệu về phần NGUỒN GÔC SỰ SỐNG đó.
Tuần tới em phải nộp bài soạn rồi.
Trong khi bọn em chưa đựoc học về phần này.
email của bạn?
 

Facebook

Top