What's new

Đột biến gen.

tranthanhha106

New member
#1
Mọi người giúp mình với :)

Một gen có cấu trúc chiều dài 2550Ao và 1950 liên kết hidro.
a, một đột biến làm chiều dài gen không đổi và tỉ lệ các loại nu A/G gần bằng 1,483.
xác định dạng đột biến.
số liên kết hidro của gen đột biến?
b, Một đột biến khác cũng làm chiều dài gen không đổi, gen đột biến có tỉ lệ giữa các loại nu A/G gần bằng 66,3%
đột biến thuộc dạng nào? Số nu từng loại của gen đột biến?
nếu đột biến trên không làm thay đổi cấu trúc phân tử protein, cặp nu bị đột biến thuộc vị trí nào trong gen? Nếu phân tử protein hoàn chỉnh do gen đột biến tổng hợp có 160 axit amin thì cặp nu bị đột biến có thể ở vị trí nào trong gen?
 

Facebook

Top