What's new

Đột Biến Cấu Trúc Nhiễm Sắc Thể.

sachnhocuon

New member
#1
Một loài thực vật có 2n=16,tại một thể đột biến xảy ra đột biến cấu trúc NST tại 3 NST thuộc 3 cặp khác nhau.Khi giảm phân nếu các cặp phân li bình thường thì trong số các loại giao tử tạo ra,giao tử không mang đột biến:
A.25%
B.87,5%
C.75%
D.12,5%
:please:
 

Facebook

Top