What's new

Discussion on Cell Line

Daniel Tran

New member
#1
Các bạn ơi có thể cùng thảo luận với mình về tính ưu việt về cơ chế và chức năng của 2 dòng Cell line: tế bào gốc phôi và tế bào soma? Tính toàn năng và tính chuyên hóa , cái nào ưu việt hơn theo cách hiểu về cơ chê Molecular cell và Cell Division?:roll::roll::roll:
 

Facebook

Top