What's new

Đề kiểm tra kiến thức ôn tập phần di truyền

táo

Member
#1
1. Loại đbào cấu trúc NST bào làm tăng hàm lượng ADN? Loài đbào cấu trúc NST nào làm giảm hàm lượng ADN
2. 1 phân tử ADN có cấu trúc 2 mạch. Dạng đọt biến điểm nào làm thay đổi tỉ lệ A +G /X+T ?Cơ chế gây đột biến của acridin là gì?
3. Tỉ lệ A +G /X+T đặc trưng cho mỗi pt ADN về sự bền vững với nhiệt. Nếu 2 phân tử ADN có chiều dài bằng nhau. Vậy tỉ lệ trên ntn thì phân tử bền vững với nhiệt hơn?
 

Facebook

Top