What's new

Đăng bài trên các tạp chí chuyên ngành

Journal impact factors

Impact factor là một trong những thông số để đánh giá chất lượng của một tạp chí khoa học mặc dù cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về tính hợp lý của nó. Mr. Khương xin cung cấp thêm một vài thông tin cơ bản về JIF cho các thầy cô tham khảo.
Nguồn: http://www.sciencegateway.org/impact/

Journal Impact Factors

Journal Impact Factor is from Journal Citation Report (JCR), a product of Thomson ISI (Institute for Scientific Information). JCR provides quantitative tools for evaluating journals. The impact factor is one of these; it is a measure of the frequency with which the "average article" in a journal has been cited in a given period of time.

The impact factor for a journal is calculated based on a three-year period, and can be considered to be the average number of times published papers are cited up to two years after publication. For example, the impact factor 2010 for a journal would be calculated as follows:

A = the number of times articles published in 2008-9 were cited in indexed journals during 2010

B = the number of articles, reviews, proceedings or notes published in 2008-2009

impact factor 2010 = A/B

(note that the impact factor 2009 will be actually published in 2010, because it could not be calculated until all of the 2009 publications had been received. Impact factor 2010 will be published in 2011)

Impact factor of Nature, Science and Cell journals can be found on their journal websites.
 
10 tạp chí có điểm IF cao nhất hiện nay

10 tạp chí có IF cao nhất hiện nay:
1. Annual Review of Immunology IF: 52.28
2. Annual Review of Biochemistry IF: 37.65
3. Physiological Reviews IF: 36.83
4. Nature Reviews Molecular Cell Biology (Nature) IF: 35.04
5. The New England Journal of Medicine: IF: 34.83
6. Nature IF: 30.98
7. Nature Medicine IF: 30.55
8. Science IF: 29.78
9. Nature Immunology IF: 28.18
10. Reviews of Modern Physics IF: 28.17

Các tạp chí trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản:
1. Aquaculture IF: 1.678
2. Aquaculture Engineering: 1.467
3. Aquaculture Nutrition: 1.398
4. World Aquaculture Society: 0.693
5. Aquaculture Asia (NACA) chưa có trong xếp hạng ISI.
 

Facebook

Top