What's new

Chuẩn bị mẫu nọc độc rắn hổ mang chạy HPLC

Han Ba Bui

New member
#1
Mình đang chạy HPLC để phân tích thành phần protein có trong mẫu nọc độc rắn hổ mang. Mẫu là dạng bột. Mình cần chuẩn bị mẫu để chạy HPLC, nhưng gặp chút rắc rối là không biết làm sao để chuẩn bị mẫu nọc độc rắn với nồng độ 1mg/ml cho chính xác. Nồng độ mẫu chạy HPLC không quá 100 microgam, và thể tích tải mẫu không quá 50 microliter. Cảm ơn mọi người nhiều.
 

Facebook

Top