What's new

Cho em hỏi một đột biến điểm xảy ra làm cho alen A bị đột biến thành alen a, trong đó chuỗi mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ 3

Facebook

Top