What's new

chất dinh dưỡng

maihuongyb

Member
chất khoáng thì do cây hấp thụ từ đất chuyền đến các cơ quan.
vitamin thì được tạo ra từ sản phẩm quang hợp. (CH2O)n sau khi được tổng hợp, một phần sẽ biến đổi thành các vitamin.(em chỉ đoán thôi chứ không chắc lắm:???::???:)
ví dụ như vitamin B2 được tổng hợp từ GTP,ribulose 5-P.vitamin C thì được tổng hợp từ glucose
 

Facebook

Top