What's new

Cấu trúc tế bào

Gồm 3 giai đoạn chính
- Tiếp nhận : Receptors được các ligands đặc hiệu gắn vào . Tuỳ vào loại Receptor mà có con đường kích hoạt truyền tin riêng . Đối với các thụ thể nằm ở msc thì ligands phân cực( G-protein , tyrosine kinase , Ion channel) , thụ thể bên trong thì ligands ko phân cực .
- Truyền tin : Các protein khác nhau tham gia vào tạo thành chuỗi truyền , chủ yếu là protein kinase qua phản ứng phosphoryl hoá và khử ppryl , các chất truyền tin thứ 2 như DAG , IP3 ,Ca2+ ,...
- Đáp ứng : Các tín hiệu hoạt hoá protein cuối chuỗi truyền tin , protein này hoạt độn như các yếu tố phiên mã thực hiện phiên mã , hoặc tác động khung xương tế bào làm thay đổi vật lý
Thông tin được truyền nhờ sự kết hợp của nhiều protein , thụ thể , khung xương tế bào , ATP ,...
 

Similar threads

Facebook

Top