What's new

Cấu trúc hóa học của kitin (tiếng anh là chitin)

zoo_ht

Member
Theo như em được biết thì kitin có trong cấu tạo của tế bào nấm và các loài giáp xác . Vậy cho em hỏi cấu tạo hóa học của hợp chất kitin này là như thế nào ?:mrgreen:
:welcome:Kitin được cấu tạo bởi các phân tử glucoz liên kết với nhau bằng liên kết 1 beta -4 ( giống với xenlulozo) nhưng thay nhóm OH bằng nhóm HC-CO-CH3 ( axetylglucozamin) -> đơn phân gọi là mannan-glucan.
 

Structure of the chitin molecule, showing two of the N-acetylglucosamine units that repeat to form long chains in β-1,4 linkage.
Cấu trúc của phân tử chitin, trong hình là hai đơn vị N-acetylglucosamine, được lặp lại để hình thành chuỗi polymer bằng liên kết β-1,4
Nguồn: Wiki

Chitin là chuỗi polymer - Cấu trúc chuỗi polymer giống với polysaccharide cellulose với liên kết β-1,4 nhưng được thay gốc -OH vị trí C số 2 thành nhóm -NH-CO-CH3
Đơn phân N-acetylglucosamine hay N-Acetyl-D-Glucosamine; GlcNAc; NAG là phân tử cấu tạo bởi
glucosamineacetic acid.

Cần phân biệt Chitin với Chitosan
 
Last edited:

Facebook

Top