What's new

Câu hỏi

#1
Một đb thay thế nu tại vị trí cắt nối trên gene dẫn đến hậu quả nào sau đây:
a. Gen đb luôn luôn có spham là chuỗi polypeptid dài hơn bình thường
b. Gen đb luôn luôn có sản phẩm, tuy nhiên có thể là chuỗi polypeptid cắt cụt hoặc chuỗi polypeptid dài hơn bình thường tuỳ từng đột biến
c. Gen đb có thể có sản phẩm polypeptid hoặc không, tuy nhiên sản phẩm của gen đột biến luôn luôn có cấu trúc bất thường
d. Gen đb có thể có sản phẩm polypeptid hoặc không, trong một số trường hợp gen đột biến cũng có thể có sản phẩm bình thường với một tỉ lệ nhất định
 

Facebook

Top