What's new

Câu hỏi sinh thái hay

#1
Câu 1: Quần xã ở rừng mưa nhiệt đới có đặc điểm là
A/ Các lòai có ổ sinh thái hẹp và độ đa dạng của quần xã cao
B/ Các loài có ổ sinh thái rộng và độ đa dạng của quần xã cao
C/ Các lòai có ổ sinh thái hẹp và độ đa dạng của quần xã thấp
D/ Các lòai có ổ sinh thái rộng và độ đa dạng của quần xã thấp

Câu 2
: Xét về mặt lí thuyết, quần xã sinh vật như thế nào thì khả năng hình thành lòai mới sẽ cao:
A/ Quần xã có nhiều loài động vật họ hàng gần gũi
B/ Quần xã có nhiều loài thực vật họ hàng gần gũi
C/ Quần xã có nhiều loài thực vật sinh sản vô tính
D/ Quần xã có thành phần loài đa dạng

Câu 3: Để giảm mạnh kích thước quần thể chuột trong thành phố, cách nào trong số các cách sau sẽ đem lại hiệu quả cao nhất và kinh tế nhất?
A/ Dùng hóa chất tẩm vào thức ăn để tiêu diệt tất cả các con chuột ở mọi lứa tuổi
B/ Đặt bẫy để tiêu diệt càng nhiều càng tốt các con chuột ở tuổi sinh sản
C/ Cho chuột ăn thức ăn có hóa chất để chúng không sinh sản được
D/ Hạn chế tối đa nguồn thức ăn, chỗ ở của chúng

Câu 4: Nguy cơ lớn nhất làm giảm số lượng các lòai trong quần xã do con người gây ra là gì?
A/ khai thác quá mức các lòai có tiềm năng kinh tế
B/ Du nhập những loài ngọai lai vào quần xã trong nước
C/ Khai thác quá mức làm một số lòai tuyệt chủng dẫn đến phá vỡ mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài
D/ Các họat động của con người làm thay đổi, phân nhỏ và biến dạng nơi ở của nhiều lòai trên cạn và dưới nước

Câu 5: Sau khi phá rừng trồng lúa bà con nông dân có thể trồng 1,2 vụ mà không cần phải bón phân. Tuy nhiên, nếu sau đó không bón phân thì năng suất giảm đáng kể. Giải thích nào dưới đây đúng?
A/ Các chất dinh dưỡng đã bốc hơi cùng với nước nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng
B/ Vì trồng lúa nước nên các chất dinh dưỡng từ đất đã bị pha loãng vào nước nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng
C/ Các chất dinh dưỡng đã bị rửa trôi nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng
D/ Các chất dinh dưỡng từ đất không được luân chuyển trở lại đất vì chúng đã bị con người chuyển đi nơi khác nên đất trở nên nghèo dinh dưỡng
 
câu 1: sách tham khảo của mình chọn là A mình củng không hiểu lắm
Câu 2: cái này thì là B. Do những loài thực vật có họ hàng gần gủi thì khả năng lai xa để hình thành loài mới cao hơn( lai xa và đa bội hóa là cơ chế hình thành loài ms là cơ chế phổ biến ở thực vật)
còn quần xã có thành phần loài đa dạng thì chỉ có ý nghỉa cho sự bền vững của quần xã thôi
các câu dưới như gacon1213 đã làm
 

Facebook

Top