What's new

cần mọi người giúp mấy câu di truyền

boyhungmulybon

New member
#1
Mọi người giúp em mấy bài này với

1. Cho phép lai P: (ABd/abD).(Abd/aBD) .Biết các gen liên kết hoàn toàn. tính theo lí thuyết ,tỉ lệ kiểu gen ở (ABd/abD) F1 là
A:1/8 B:1/16 C:1/2 D:1/4
2. Cho cặp P thuần chủng về các gen tương phản giao phấn với nhau thu được F1. Tiếp tục cho các cây F1 tự thụ phấn ,thu được F2. Trong tổng số cây F2 có 75 cây mang kiểu gen aabbdd. Về lí thuyết ,số cây mang kiểu gen AaBbDd ở F2 là:
A: 150 cây B:300 cây C:600 cây D:450 cây

3.Một loài thực vật ,nếu có cả hai gen A và B trong cùng kiểu gen cho hoa màu đỏ, các kiểu gen khác sẽ cho hoa màu trắng. Cho lai phân tích cá thể dị hợp hai cặp gen, kết quả phân tính ở FB sẽ là:
A: 100% hoa đỏ B: 1 đỏ :1 trắng C: 3 đỏ: 1 trắng D: 1 đỏ : 3 trắng

4. Cho cây có kiểu gen (AB/ab) tự thụ phấn. Nếu biết hoán vị gen đều xảy ra trong giảm phân hình thành hạt phấn và noãn với tần số 20%. Tỉ lệ cây có kiểu gen (AB/Ab) thu được ở F1 là:
A:9% B;4% C:8% D:16%

5:Trong trường hợp mỗi gen quy định 1 tính trạng, tính trạng trội hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn. Kiểu gen Aa(BD/bd) khi lai phân tích sẽ cho thế hệ lai có tỉ lệ kiểu hình là:
A: 3:1 B; 1:2:1 C: 9:3:3:1 D: 1:1:1:1

6: Cho đậu Hà lan hạt vàng, nhăn lai với đậu hạt xanh, trơn đời lai F1 thu được tỉ lệ 1 vàng, trơn :1 vàng, nhăn :1 xanh, trơn :1 xanh, nhăn . Thế hệ P có kiểu gen
A: Aabb. AaBB B: AaBb. aaBB C: Aabb. aaBb D: AaBb. aaBb
 

dinhhai1308

Member
Mọi người giúp em mấy bài này với

1. Cho phép lai P: (ABd/abD).(Abd/aBD) .Biết các gen liên kết hoàn toàn. tính theo lí thuyết ,tỉ lệ kiểu gen ở (ABd/abD) F1 là
A:1/8 B:1/16 C:1/2 D:1/4
2. Cho cặp P thuần chủng về các gen tương phản giao phấn với nhau thu được F1. Tiếp tục cho các cây F1 tự thụ phấn ,thu được F2. Trong tổng số cây F2 có 75 cây mang kiểu gen aabbdd. Về lí thuyết ,số cây mang kiểu gen AaBbDd ở F2 là:
A: 150 cây B:300 cây C:600 cây D:450 cây

3.Một loài thực vật ,nếu có cả hai gen A và B trong cùng kiểu gen cho hoa màu đỏ, các kiểu gen khác sẽ cho hoa màu trắng. Cho lai phân tích cá thể dị hợp hai cặp gen, kết quả phân tính ở FB sẽ là:
A: 100% hoa đỏ B: 1 đỏ :1 trắng C: 3 đỏ: 1 trắng D: 1 đỏ : 3 trắng

4. Cho cây có kiểu gen (AB/ab) tự thụ phấn. Nếu biết hoán vị gen đều xảy ra trong giảm phân hình thành hạt phấn và noãn với tần số 20%. Tỉ lệ cây có kiểu gen (AB/Ab) thu được ở F1 là:
A:9% B;4% C:8% D:16%

5:Trong trường hợp mỗi gen quy định 1 tính trạng, tính trạng trội hoàn toàn, các gen liên kết hoàn toàn. Kiểu gen Aa(BD/bd) khi lai phân tích sẽ cho thế hệ lai có tỉ lệ kiểu hình là:
A: 3:1 B; 1:2:1 C: 9:3:3:1 D: 1:1:1:1

6: Cho đậu Hà lan hạt vàng, nhăn lai với đậu hạt xanh, trơn đời lai F1 thu được tỉ lệ 1 vàng, trơn :1 vàng, nhăn :1 xanh, trơn :1 xanh, nhăn . Thế hệ P có kiểu gen
A: Aabb. AaBB B: AaBb. aaBB C: Aabb. aaBb D: AaBb. aaBb
2.C
Câu 1: Bạn có ghi nhầm đề k

3.D
4.C
5.D
6.C
Tách ra tính trạng màu và tính trạng độ trơn, nhăn của quả
:xinkieu:
 

Facebook

Top