What's new

Cần giúp giải bài tập học sinh giỏi môn sinh học 12

buonvohan

New member
#1
Câu 1:cho 1 đoạn polipeptit có trình tự axit amin:
Tyr_Leu_Val_Phe_Trp_Leu_Val
Trong đó: Tyr được mã hoá bởi 2 bộ ba
Leu được mã hoá bởi 4 bộ ba
Val được mã hoá bởi 3 bộ ba
Phe được mã hoá bởi 1 bộ ba
Trp được mã hoá bởi 4 bộ ba
Hỏi số cách má hoá có thể trên mARN của đoạn peptit trên.
Câu 2: một phân tử mARN có 3 ribôxôm tham gia dịch mã 1 lần. Các ribôxôm cách nhau 61.2 angstrom. Thời gian dịch mã 1 axit amin là 0.2s. Hỏi thời gian tổng hợp xong từng chuỗi polipeptit của ribôxôm trên mARN tính từ axit amin mở đầu.
Câu 3: Phân tích thhàn phần hoá học của 1 chuỗi polipeptit đặc trưng có các loại axit amin tương ứng với số lượng như sau:
3Ala, 2Lys, 2Trp, 2Ser
Hỏi số khả năng sắp xếp các axit amin có thể có trong chuỗi polipeptit trên.
 

Facebook

Top