What's new

Các quy luật di truyền

bkav

Member
#1
mn coi cho e xem thử còn thiếu hay sai cái gì k vs:
:please:

TỔNG HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN
1) Quy luật phân li của Menđen
2) Quy luật trội không hoàn toàn
3) Liên kết hoàn toàn
4) Hoán vị gen
a) Hoán vị xảy ra ở cả hai giới với tần số như nhau
b) Hoán vị xảy ra ở một trong hai giới
5) Liên kết giới tính
a) Gen nằm trên vùng không tương đồng của X và Y
- Gen nằm trên X không alen tương ứng trên Y
- Gen nằm trên Y không alen tương ứng trên X
b) Gen nằm trên vùng tương đồng của X và Y (Di truyền giả NST thường)
- Alen trội trên Y
- Alen lặn trên Y
6) Tương tác gen
a) Tương tác bổ sung
b) Tương tác át chế
- Át chế trội
- Át chế lặn
7) Tác động cộng gộp
8) Gen trong tế bào chất (ti thể, lục lạp)
9) Hiệu ứng dòng mẹ
10) Tính trạng phụ thuộc giới tính
11) Tính trạng bị giới hạn bởi giới tính
12) Gen đa hiệu
13) Gen gây chết
14) Hiện tượng bất thụ ở ngô
15) In vết hệ gen
 

bkav

Member
Cho mình hỏi hiện tượng bất thụ ở ngô là như thế nào vậy?
là 1 tính trạng dc quy định bởi 2 gen. 1 gen trong nhân, 1 gen trong tbc
trong nhân: N -> hữu thụ; n -> bất thụ đực
trong tbc: R-> hữu thụ; r -> bất thụ đực
 

Facebook

Top