What's new

Cả nhà giúp mình với.Bài rõ là khoai!!!

Babyphong

Member
#1
Bài 1) phân tử mARN có 15%U và 30%G. Gen tổng hợp phân tử mARN đó dài 3060A^0 và có 2160 liên kết hidro.
a)tính tỉ lệ % và số lượng từng loại ribonu của phâ tử mARN.
b)khi sao mã ra 1 phân tử mARN, để liên kết ribonu loại G phải mất 0.54 giây. Thời gian giữa 2 lần sao mã kế tiếp mhau đều bằng 0.5s và tổng thời gian hoàn tất sao mã là 11s. Tính số lượng ribonu mà MT cung cấp cho quá trình sao mã nói trên.

Bài 2) khi tổng hợp 1 mARN , một gen cần đc MT cung cấp 504G, 315X và đã bị phá vỡ 2520 lk hidro.
Gen đó phiên mã không vượt quá 5 lần cần đc cung cấp 225A. Gen đó tiếp tục tổng hợp 1 số phiên bản khác cần cung cấp 315A.
a)Tính chiều dài và số lượng nu của gen
b)Số lượng nu của 1 mARN =?

Bài 3) Gen ko phân mảnh tổng hợp 1 mARN trưởng thành có X=A+G và U=30%. Gen sinh ra phân tử mARN đó có hiệu số giữa G với nu khác =12.5% số nu của gen. Trên mạch đơn của gen có 25%G so với số nu của mạch.
a)khối lượng của gen =?
b)số Ri mỗi loại của mARN=?

Bài 4) 2 gen I và II đều tham gia tổng hợp Pr. Phân tử mARN sơ khai đc tổng hợp từ hen I dài 4207.5A^0 có tỉ lệ giữa các đoạn exon/intron=2/3. Phân tử mARN sơ khai đc tổng hợp từ gen II có số LK hóa trị giữa axit với đường là 259.1, có tỉ số giữa các đoạn intron=1/2eexxxon. Các Ri đều dịch mã 1 lượt tổng hợp các phân tử Pr hoàn chỉnh chứa 775 axitxmin.
1) Tính số Ri tham gia dịch mã cho cả 2 mARN trưởng thành trên.
2) Khối lượng nước đc giải phóng qua quá trình dịch mã
 
không khó lắm đâu bạn ơi
câu 1 tính được trên ADN có 540A và 360G từ đây gọi mạch 1 là mạch mang mã gốc khi đó tính được nốt trên mạch 1 có : A1=135;T1=405;X1=270;G1=360 vậy là ra mARN roài
câu B thì G=x1 từ đâu ra được time sao 1 ribonu
 
Bài 3) Gen ko phân mảnh tổng hợp 1 mARN trưởng thành có X=A+G và U=30%. Gen sinh ra phân tử mARN đó có hiệu số giữa G với nu khác =12.5% số nu của gen. Trên mạch đơn của gen có 25%G so với số nu của mạch.
a)khối lượng của gen =?
b)số Ri mỗi loại của mARN=?
Bài 4) 2 gen I và II đều tham gia tổng hợp Pr. Phân tử mARN sơ khai đc tổng hợp từ hen I dài 4207.5A^0 có tỉ lệ giữa các đoạn exon/intron=2/3. Phân tử mARN sơ khai đc tổng hợp từ gen II có số LK hóa trị giữa axit với đường là 259.1, có tỉ số giữa các đoạn intron=1/2exon. Các Ri đều dịch mã 1 lượt tổng hợp các phân tử Pr hoàn chỉnh chứa 775 axitxmin.
1) Tính số Ri tham gia dịch mã cho cả 2 mARN trưởng thành trên.
2) Khối lượng nước đc giải phóng qua quá trình dịch mã
Bạn xem lại đề bài 3 và 4 xem có vấn đề gì không nhé. Chứ bài 3 thực sự thì mình nghĩ có vấn đề.

Giải bài 2:

2A + 3G = 2520
G = X = rG +rX= 819

Giả sử k là số lần sao mã ( 0< k < 5)
Suy ra:

TH1: k = 1 => A gốc = 225
Mặt khác gen phiên mã cần A mt = 315
=> loại (315 không chia hết 225)

TH 2: k = 3 => A gốc = 75
=> loại (315 không chia hết 75)

TH3: k = 5 => A gốc = 45

Đến đây thì vấn đề được giải quyết :mrgreen:.
 

Babyphong

Member
ak.Nhầm.Khổ, mắt mũi kém wá. Mình sửa lại là 2591. ok
Bài 4 chỉ sai ở chỗ đó thui. Còn bài 3 mình xem lại rùi.Mình chép đúng mà.Nếu ko thì:
TH1:máy có virus.:evil:
Th2:máy bị hacker.:phipheo:
Th3:Máy rởm.:sad:
 

Facebook

Top