What's new

bt

dat13999

Member
#1
Câu 2. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt màu đỏ, alen a quy định mắt màu trắng nằm trên vùng không tương đồng của X. Tần số kiểu gen của quần thể ở thế hệ xuất phát

P : 0,35XAXA + 0,1XAXa + 0,05XaXa + 0,2XAY + 0,3XaY =1.

Giả sử các cá thể của quần thể giao phối hoàn toàn ngẫu nhiên qua nhiều thế hệ, không xét đến sự phát sinh đột biến.

1) Sự chênh lệch tần số alen (A) giữa 2 giới của quần thể nói trên sau 5 thế hệ ngẫu phối là

A. 0,025. B. 0,0125. C. 0,00625. D. 0,05.
2) Ở thế hệ F5 thì trong số ruồi giấm cái, tỉ lệ ruồi giấm mắt trắng chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?

A. 11,390% B. 8,625% C. 11,375% D. 18,225%

3) Sau 10 thế hệ ngẫu phối thì tần số alen (A) ở giới đực và cái lần lượt là

A. p(A) đực = 0,66641 và p(A) cái =0,66680. B. p(A) đực = 0,65582 và p(A) cái =0,66180.

C. p(A) đực = 0,65582 và p(A) cái =0,66210. D. p(A) đực = 0,56544 và p(A) cái =0,58382
 

Facebook

Top