What's new

bạn nào giỏi nhiệt hóa học giúp mình với

ThuyThan

New member
#1
Cho các số liệu:
H3PO4(dd) H2PO4-(dd) HPO42-(dd) PO43-(dd) H2O(lỏng)
H0(kJ/mol) -1288 -1296 -1292 -1277 -56
S0(J/K.mol) 158 90 -33 -220 81
a) Tính H0 và G0 của phản ứng trung hoà từng nấc H3PO4 bằng kiềm.
HnPO4n-3 + OH- ⇌ Hn-1PO4n-4 + H2O
b) Tính hằng số điện li của H3PO4 ở 250C theo các số liệu trên.
c) Tính thể tích của những dung dịch axit và kiềm mà khi trộn chúng với nhau thì thu được 25 ml dung dịch và phát ra một lượng nhiệt là 90 J(y)
 

Facebook

Top