What's new

Bài toán hoán vị, mong mọi người giúp đỡ!!!

detran08

Member
#1
Khi cho giao phấn giữa 2 cây cùng loài, ngời ta thi được F1 có tỷ lệ phân ly như sau:
70% cây cao, quả tròn
20% cây thấp, quả bầu dục (bd)
5% cây cao, quả bd
5% cây thấp, quả tròn
a) Biện luận và viết SĐL từ P -> F1.
b) Cho cây cao quả tròn và cây thấp, quả bd ở F1 lai với nhau. Hãy xác định sự phân ly ở F2. Biết mỗi loại TT do 1 gen quy định.

Mong mọi người trình bày cụ thể để em hiểu được, xin cảm ơn (y)(y)(y)
 

manhcuong

New member
bài tập về ADN

Câu 1:phân tử mARN thứ nhất giải mã cần 1125 lượt phân tử tARN mang a.amin tương ứng để cấu trúc
các phân tử protein hoan chỉnh.Phân tử mARN thứ hai giải mã cần 1875 lượt tARN mang a.amin tương ứng để cấu tạo các phân tử protein hoàn chỉnh.Gen sinh ra các phân tử mARN đều có 231 A.
1.Nếu 2 phân tử mARN đó đều được sao từ cùng 1 gen thì số lượng từng loại Nu là bao
nhiêu
2.nếu 2 phân tử mARN đó đều được sao từ 2 gen khác nhau thì số lượng từng loại là bao nhiêu?
biết số lượng từng loại a.amin có trong mỗi phân tử protein hoàn chỉnh nằm trong khoảng 220 đến 380
Câu 2:1 phân tử mARN có X=A+G và U=300 ribonu .gen sinh ra phân tử mARN đó có hiệu số giữa G và 1 loại Nu khác =12.5% số Nu của gen.trên 1 mạch đơn của gen 25%G so với số nucleotit của mạch.trên phân tử mARN có 6riboxom tham gia giải mã 1 lần.
1.Nếu khối lượng phân tử của 1 nucleotit =300(dvc) thì khối lượng phân tử của gen là bao nhiêu.
2.tính số lượng từng loại ribonu của 1 phân tử mARN


 

Facebook

Top