What's new

bai tap

dat13999

Member
#1
Ở thể bướm gen quy dinh màu than gom 3 alen C(thân đen)>C1(than nâu) >C2(thân đen) Qua nghien cuu mot quan the dang o trang thai cân bằng di truyền xac định được tỉ lệ bướm có thận đen chiếm 64% thân nâu 32% còn lại là than xám.Cho bướm thân đen giao phối với bướm thân nâu Tính xác suất để sinh tra bướm cái có thân xám?
Ai biết làm trình bày rõ giùm cái Cám Ơn:please:
 

Facebook

Top