What's new

Bài tập về tần số alen

#1
Một gen có 3 alen (A và A1 đồng trội so với a) dã cho 4 kiểu hình khác nhau trong quần thể. Nếu tần số và khả năng thụ tinh của mỗi alen đều bằng nhau , alen trội mang đặc tính có lợi cho con người thì tỉ lệ những cá thể có thể dùng làm giống trong quần thể trên là:
A:22% hoặc 33%
B:11% hoặc 22%
C:33% hoặc 67%
D:11% hoặc 33%
 

pdn

Pham Duy Nghia
Tỉ lệ các cá thể có kiểu gen AA và A1A1 là 1/3X1/3 + 1/3X1/3 =2/9 xấp xỉ 22%
 

Similar threads

Facebook

Top