What's new

Bài tâp về adn

#1
Xét 2 gen B và D. Mỗi gen đều tổng hợp được chuỗi polipeptit; số phân tử nước được giải phóng khi hoàn tất quá trình tổng hợp 2 chuỗi polipeptit đó là 496. số lượt tARN tham gia tổng hợp được chuỗi polipeptit của gen D kém hơn của gen B là 100.
Các loại nuclêốtit ở mã sao của gen B là A:U:G:X = 1:2:3:4. ở mã sao của gen D là A:U:G:X = 2:2:3:3
1. So sánh KLPT của 2 gen B và D
2. XĐ số Nu từng loại mỗi mach đơn của gen:cry::cry:
 

Similar threads

Facebook

Top