What's new

Bài tập tìm giao tử

carlosdunga

New member
4 cặp NST đồng dạng giống nhau cho 1 loại
xảy ra trao đổi chéo ở 2 cặp, nếu 1 điểm thì cho 4*4 = 16
6 cặp còn lại mỗi cặp cho 2: 2^6
tích lại 2⁴ * 2⁶ = 2^10
 

Facebook

Top