What's new

Bài tập Sinh lớp 9 chương 2

Joined
Sep 19, 2017
Messages
2
#1
Giúp mik với !!!
BT Sinh 9 chương 2:
Có 32 tế bào sinh trứng, viết vào sơ đồ giảm phân
a) Tính số tế bào con được tạo ra sau giảm phân ?
b ) Tính tổng số NST có trong các tế bảo trứng và trong các thể định hướng ? (biết bộ NST lưỡng bội là 2n = 78)
c ) Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, tính số hợp tử tạo thảnh ?
Please help me !!! Thanks you very much !
 


teemo

New member
Joined
Oct 4, 2017
Messages
2
#2
a\ 32x4=128
b\ 128xn=128x39=?
c\số t bào trứng là 32 tb trứng
số ht 32x50:100=16 ht
 
Joined
Oct 31, 2018
Messages
5
#3
Số tb con sau GP là: 32 * 4= 128(tb)
Số NST trog các tb trứng là: 128*78=9984(nst)
số hợp tử tạo thah là 32*50%= 16 ( hợp tử)
mk k bt có đúng k
 

Similar threads

Top