What's new

Bài tập NST ở ruồi giấm

#1
1 .ruồi giấm 2n=8 . Con đực có bộ nhiễm sắc thể kí hiệu AaBbDdXY . Giả thiết A,B,D nhận từ ruồi bố ; a,b,d nhận từ ruồi mẹ .
a, Viết kí hiệu bộ nst có cùng nguồn gốc trong các tinh trùng của ruồi đực nói trên
b, Xác định số kiểu tinh trùng nhiêu nhất có thể có ở ruồi đực khi không có trao đổi chéo và đột biến xảy ra ? Viết kí hiệu bộ NST trong các tinh trùng đó?
c, Xác định số kiểu xếp 2 hàng NST ở KGI của Giảm phân (không có đột biến và trao đổi chéo)
d, Từ 1 Tb sinh dục chín của ruồi giấm đực có thể tạo ra nhiều nhất bao nhiêu kiểu giao tử?
2. Tb lưỡng bội của 1 loài mang 2 cặp Nst tương đồng . Cặp Nst 1 mang cặp gen Aa. Cặp Nst 2 mang 2 cặp gen Bb và Dd . qua giảm phân có thể tạo ra những kiểu giao tử kí hiệu ntn ? Viết kí hiệu và tỉ lệ mỗi loại giao tử được tạo ra từ 1 tb . giả thiết không có đột biến và trao đổi chéo
 

252656ha

Member
a, abdY, ABDX
b, có 2^4= 16 kiểu tinh trùng: ABDX, ABDY, ABdX, ABdY, AbDX, AbDY, AbdX, AbdY,, aBDX, aBDY, aBdX, aBdY, abDX, abDY, abdX, abdY
c, có 8 cách xếp hàng
d, 1 TB SD đực có thể tạo ra tối đa 2 kiểu giao tử
2. _ trường hợp 1: A BD, A bd, a BD, a bd
TH2: A Bd, A bD, a Bd, a bD
_tỉ lệ mỗi loại G được tạo ra từ 1 TB SD đực là 1/2
tỉ lệ mỗi loại G được tạo ra từ 1 TBSD cái: 1/4
 

Similar threads

Facebook

Top