What's new

bài tập nâng cao sinh 9

kevjnkun

New member
Joined
Apr 18, 2012
Messages
1
#1
Bài 1 :
xét 1 cặp NST tương đồng chứa một cặp gen dị hợp , mỗi alen đều dài 4080 Angston.
Gen trội A có H = 3120
Gen lặn a có 3240 liên kết hydro

1. tính số lượng từng loại nu của mỗi gen
2. tính số lượng từng loại nu của mỗi loại gtu khi GP bình thường
3. tính số lượng từng loại nu của mỗi loại kiểu gen khi GP và TT bình thường
4. khi có hiện tượng GP k bình thường đột biến dị bội thì có thể có những loại giao tử nào

biết gen nằm trên NST thường

Bài 2: giả thiết 1 đoạn mARN chỉ đc tổng hợp từ 2 loại n : G và X

1. khả năng có các bộ 3 mã sao , bộ 3 mã gốc và bộ 3 đối mã ntnao` ?>

2. các bộ 3 nói trên có thể nằm ở vị trí nào trong tế bào


cả nhà giúp e nhá :oops:
 


Joined
Feb 19, 2012
Messages
231
#2
Bài 1 :
xét 1 cặp NST tương đồng chứa một cặp gen dị hợp , mỗi alen đều dài 4080 Angston.
Gen trội A có H = 3120
Gen lặn a có 3240 liên kết hydro

1. tính số lượng từng loại nu của mỗi gen
2. tính số lượng từng loại nu của mỗi loại gtu khi GP bình thường
3. tính số lượng từng loại nu của mỗi loại kiểu gen khi GP và TT bình thường
4. khi có hiện tượng GP k bình thường đột biến dị bội thì có thể có những loại giao tử nào

biết gen nằm trên NST thường

Bài 2: giả thiết 1 đoạn mARN chỉ đc tổng hợp từ 2 loại n : G và X

1. khả năng có các bộ 3 mã sao , bộ 3 mã gốc và bộ 3 đối mã ntnao` ?>

2. các bộ 3 nói trên có thể nằm ở vị trí nào trong tế bào


cả nhà giúp e nhá :oops:
Bài 1 :
1.
Ta có N =2L/3,4 = 2400 ( nu ) => A + G = 1200 (1)
Gen A có H = 3120 (lk) => 2A + 3G = 3120 (2)
Từ (1) và (2) ta đc A = T = 480 (nu)
G = X = 720 (nu)
Gen a có H = 3240 (lk) => 2A + 3G = 3240 (3)
Từ (1) và (3) ta đc A =T= 360 (nu)
G=X = 840 (nu)
2. Từ câu 1 sẽ suy ra thôi.
3.
KG Aa : A = T = 480 + 360 =840 (nu)
G = X = 720 + 840 = 1560 (nu)
KG AA : A =T = 480 x 2 = 960 (nu)
G = X = 720 x 2 = 1440 (nu)
KG aa : A = T = 360 x 2 = 720 (nu)
G = X = 840 x 2 = 1680 (nu)
 
Top