What's new

Bài tập di truyền quần thể

#1
Ở một quần thể người, có 13,3% nam giới bị bệnh hiếm gặp do một đột biến đơn gen. Biết 55% những người đàn ông này có bố cũng bị bệnh. Dựa vào trạng thái cân bằng di truyền Hacđi - Vanbec, tính tần số alen gây bệnh?
A. 0,0931 B. 0,069 C. 0,133 D. 0,867
 

Facebook

Top