What's new

Bài tập di truyền hay

#1
Để nghiên cứu sự di truyền màu lông ở một loài thú, người ta thực hiện phép lai giữa hai cá thể thuần chủng: P đực lông đen x cái lông trắng thu được F1, Sử dụng các cá thể cái ở F1 vào hai phép lai sau:
- PL1: cái F1 x đực lông đen 1, thu được: 50% cái lông đen, 25% đực lông đen; 25% đực lông trắng.
- PL2: cái F1 x đực lông đen 2, thu được 50% đực lông đen, 25% cái lông đen, 25% cái lông trắng.
Biết tính trạng màu lông do 1 gen có 2 alen quy định, không có đột biến mới xảy ra.
Biện luận và viết sơ đồ lai.
 

Facebook

Top