What's new

bài dịch về telomere, mọi người giúp em với ạ!

#1
TELOMERE TRANSITIONS IN YEAST: THE END OF THE CHROMOSOME AS WE KNOW IT
……..Second, telomerase cannot extend the chromosome during the G1 phase of the cell cycle, even through in vivo telomerase activity is detected in extracts taken from G1 cells. This result may point to a cell – cycle – regulated alteration in the telomeric complex – either telomerase is not effectively recruited to the telomere during G1, perhaps because Est1p or Cdc13p ( Figure 1) are absent or inactive at this time, or the telomeric chromatin is held in an inaccessible state (or both). Alternatively, absence or exclusion of DNA polymerase α or δ may prohibit telomerase action during G1.
The notion of exclusion of telomerase might function not only as a reverse transcriptase, the sole role of which is maintaining telomere tract length, but also as a “capping” protein that protects telomeres from deleterious fusions. Such a role for telomerase has been suggested from studies in human cell, in which expression of telomerase conferred chromosome stabilization despite attrition of average telomere length to sub – crisis levels. A capping role for telomerase is also supported by the results of deleting telomerase (Trit1p, the catalytic protein subunit) in fission yeast: as in budding yeast, telomerase deletion leads to a gradual shortening of telomeres. Eventually they become critically short and cannot provide the fundamental function of preventing chromosome – end fusion. If, however, the telomere binding protein Taz1 – which regulates telomere length and structure but is not normally required to cap telomeres – is also absent, inactivation of telomerase leads to detrimental telomere fusion before the telomeres become critically short, suggesting that Trt1p and Taz1p play significant but redundant roles in telomere capping. Thus, exclusion of telomerase from telomeres during G1 could lead to capping problems under some conditions…….

SỰ CHUYỂN TIẾP TELOMERE Ở NẤM MEN: ĐẦU CUỐI CỦA NHIỄM SẮC THỂ NHƯ CHÚNG TA ĐÃ BIẾT
………Thứ 2, enzyme telomerase không thể mở rộng NST trong giai đoạn pha G1 của chu kỳ tế bào, mặc dù hoạt tính của enzyme telomerase trong môi trường in vitro được phát hiện khi chiết xuất được ở pha G1 của nhiều tế bào. Kết quả này có thể chỉ ra sự thay đổi điều chỉnh chu kì tế bào trong phức hợp telomere, hoặc là telomerase không có hiệu ứng mới đối với telomere trong pha G1, có lẽ bởi vì Est1p hoặc Cdc13p đã vắng mặt hoặc không hoạt động ở thời điểm này, hoặc telomere trong nhiễm sắc chấtđược giữ lại trong tình trạng không thể tiếp cận được (hoặc cả hai trường hợp). Một sự lựa chọn khác, sự vắng mặt hoặc hành động ngăn cản của các enzyme AND polymerase α hoặc δ có thể ngăn cản telomerase hoạt động trong thời gian pha G1.
Quan điểm về hành động ngăn cản của enzyme telomerase trong pha G1 có thể nhẹ bớt, có thể chức năng của telomerase không chỉ như enzyme phiên mã ngược transciptase, chỉ có vai trò là tiếp tục chiều dài của telomere, mà còn giống như đầu chóp protein bảo vệ các telomere khỏi sự trộn lẫn có hại. Giống như vai trò mà telomerase được đề xuất từ các nghiên cứu các tế bào người, nơi mà sự biểu hiện của telomerase làm cho nhiễm sắc thể được ổn định, mặc dù đặc tính của độ dài telomere không ổn định ở mức trung bình. Vai trò đầu chóp đối với enzyme telomerase cũng được xác nhận bởi kết quả của việc xóa mất telomerase (Trt1p, một tiểu đơn vị protein xúc tác) trong sự phân hạch nấm men: giống như sự nảy chồi của nấm men, sự bỏ đi telomerase dẫn đến sự thu ngắn dần dần của các telomere. Cuối cùng chúng trở nên ngắn lại trầm trọng và không thể thực hiện chức năng cơ bản là ngăn cản sự dung hợp cuối nhiễm sắc thể. Tuy nhiên, telomere liên kết protein Taz1 – loại mà điều khiển chiều dài telomere và cấu trúc của nó nhưng không yêu cầu thông thường đến các chóp telomere – nếu nó cũng vắng mặt, sự không hoạt động của telomerase dẫn đến sự dung hợp có hại trước khi các telomere trở nên ngắn hơn, đề xuất rằng Trt1p và Taz1p đóng vai trò quan trọng nhưng vai trò đó bị thoái hóa ở các chóp telomere. Vì vậy, sự ngăn cản của telomerase từ các telomere trong thời gian pha G1 có thể dẫn đến các đầu chóp có vấn đề dưới 1 số điều kiện……
mọi người xem giúp em, em chưa có kinh nghiệm về vấn đề dịch này lắm ạ. thank! à, đây chỉ là 1 đoạn trong bài dịch của em thôi. phần bôi đậm là phần em dịch chưa được rõ.
 

orion8x

Member
kg biết đây là bài viết năm nào mà văn phong khó chịu sợ....
Đoạn highlight có lẽ dịch thành "Quan điểm về sự ức chế của telomerase có thể hoạt động không những vì nó là enzyme sao mã ngược,...."
Hơi tối nghĩa, nhưng chỉ nghĩ đc tới đó thôi. Mà dù sao đi nữa, đoạn này cũng kg quan trọng, đoạn sau của câu có ý nghĩa hơn...
 

Ho Huu Tho

Member
Tôi thấy bản tiếng Anh có chỗ bị sai so với tài liệu gốc, bạn thử kiểm tra lại xem đoạn văn sau có chính xác hơn không và dịch lại thử xem:

... Second, telomerase cannot extend the chromosome during the G<sub>1</sub> phase of the cell cycle, even though in vitro telomerase activity is detected in extracts taken from G<sub>1</sub> cells. This result may point to a cell-cycle-regulated alteration in the telomeric complex — either telomerase is not effectively recruited to the telomere during G<sub>1</sub>, perhaps because Est1p or Cdc13p (Figure 1) <sup> [22], [23], [24] and [25••]</sup> are absent or inactive at this time, or the telomeric chromatin is held in an inaccessible state (or both). Alternatively, absence or exclusion of DNA polymerase α or δ may prohibit telomerase action during G<sub>1</sub>.
The notion of exclusion of telomerase during G<sub>1</sub> may have further-reaching implications in light of the possibility that telomerase might function not only as a reverse transcriptase, the sole role of which is maintaining telomere tract length, but also as a ‘capping’ protein that protects telomeres from deleterious fusions. Such a role for telomerase has been suggested from studies in human cells, in which expression of telomerase conferred chromosome stabilization despite attrition of average telomere length to sub-crisis levels [26]. A capping role for telomerase is also supported by the results of deleting telomerase (Trt1p, the catalytic protein subunit) in fission yeast [27<sup>••</sup>]: as in budding yeast [28] and [29], telomerase deletion leads to a gradual shortening of telomeres. Eventually they become critically short and cannot provide the fundamental function of preventing chromosome-end fusion [27<sup>••</sup>]. If, however, the telomere binding protein Taz1 — which regulates telomere length and structure but is not normally required to cap telomeres[30] — is also absent, inactivation of telomerase leads to detrimental telomere fusions before the telomeres become critically short, suggesting that Trt1p and Taz1p play significant but redundant roles in telomere capping. Thus, exclusion of telomerase from telomeres during G<sub>1</sub> could lead to capping problems under some conditions.
 
Dạ em có ghi thiếu, mọi người giúp em phần in đậm với:
The notion of exclusion of telomerase during G<sub>1</sub> may have further-reaching implications in light of the possibility...
 

Facebook

Top