What's new

Ai giải hộ mình bài tập Sinh 9 này với.

lequanghoan

New member
#1
Bài 13: Nghiên cứu sự di truyền của bệnh máu khó đông ở một gia đình người ta ghi được phả hệ sau:
I 1
2

II 1
2

3
4
5

III 1
2
3


4
5
6

a. Tính trạng máu khó đông là tính trạng trội hay lặn?
b. Bệnh di truyền do gen nằm trên NST thường hay NST giới tính?
 

Facebook

Top