What's new

ảnh hưởng của giống chè và chất lượng nguyên liệu đến hoạt tính kháng bacillus subtilis, bacillus cereus và proteus sp.

cham_c7

Member
Em mới có được cái báo cáo chuyên đề này chia sẻ cho mọi người

ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG CHÈ VÀ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐẾN HOẠT TÍNH KHÁNG BACILLUS SUBTILIS, BACILLUS CEREUS VÀ PROTEUS SP.LỜI CAM ĐOAN................................................................................
LỜI CẢM ƠN......................................................................................
MỤC LỤC...........................................................................................
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.................................................
DANH MỤC CÁC BẢNG..................................................................
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ................................................................
Phần I: MỞ ĐẦU..............................................................................
1.1 . ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................
1.2. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU...........................................................
1.2.1. Mục đích..............................................................................
1.2.2. Yêu cầu................................................................................
Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU...................................................
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY CHÈ......................................
2.1.1. Nguồn gốc và sự phân bố...........................................................
2.1.2. Đặc điểm thực vật và giống chè chính.......................................
2.1.2.1. Chè Trung Quốc (Camellia sinensis var. sinensis)............
2.1.2.2. Chè Ấn Độ (Camellia sinensis var. assamica)...................
2.1.2.3. Đặc điểm một số giống chè trồng ở Việt Nam.................
2.1.2.3.1. Giống Trung Du..............................................................
2.1.2.3.2. Giống Shan.....................................................................
2.1.2.3.3. Giống PH1......................................................................
2.1.2.3.4. Giống 1A.........................................................................
2.1.2.3.5. Giống TRI777.................................................................
2.1.3. Thành phần hóa học cơ bản trong lá chè nguyên liệu ..........
2.1.3.1. Nước..................................................................................
2.1.3.2. Polyphenol - tanin chè .........................................................
2.1.3.3. Protein và chất chứa nitơ .....................................................
2.1.3.4. Ankaloid ..............................................................................
2.1.3.5. Hợp chất pectin ....................................................................
2.1.3.6. Nhóm chất thơm ..................................................................
2.1.3.7. Các chất tro ..........................................................................
2.1.3.8. Các sắc tố .............................................................................
2.1.3.9. Vitamin ................................................................................
2.1.3.10. Enzyme ..............................................................................
2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHÈ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM ...................................................................
2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè trên thế giới ........................
2.2.1.1. Tình hình sản xuất................................................................
2.2.1.2. Tình hình tiêu thụ.................................................................
2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở Việt Nam.........................
2.2.2.1. Tình hình sản xuất ...............................................................
2.2.1.2. Tình hình tiêu thụ.................................................................
2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở Việt Nam.........................
2.2.2.1. Tình hình sản xuất ...............................................................
2.2.2.2. Về tình hình tiêu thụ ............................................................
2.3. GIỚI THIỆU VỀ POLYPHENOL CHÈ..................................
2.3.1. Bản chất của Polyphenol chè...................................................
2.3.2. Đặc tính của Polyphenol..........................................................
2.3.2.1. Hoạt kháng oxy hóa..............................................................
2.3.2.2. Hoạt tính chống khuẩn ........................................................
2.3.3. Tiềm năng ứng dụng của Polyphenol chè...............................
2.4. GIỚI THIỆU VỀ 3 CHỦNG VI KHUẨN.................................
2.4.1. Bacillus subtilis..........................................................................
2.4.2. Bacillus cereus...........................................................................
2.4.3. Proteus........................................................................................
Phần III: VẬT LIỆU - NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP ................
3.1. VẬT LIỆU VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU.............................
3.1.1. Địa điểm.....................................................................................
3.1.2. Nguyên vật liệu ........................................................................
3.1.3. Hóa chất sử dụng........................................................................
3.1.4. Dụng cụ và thiết bị sử dụng.......................................................
3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.......................................................
3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................
3.3.1. Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu...........................................
3.3.2. Phương pháp xác định polyphenol tổng số trong chè ...............
3.3.2.1. Chiết xuất polyphenol..........................................................
3.3.2.2. Pha loãng..............................................................................
3.3.2.3. Xây dựng đường chuẩn acid gallic ......................................
3.3.2.4. Xác định hàm lượng polyphenol..........................................
3.3.2.5. Tính kết quả..........................................................................
3.3.3. Xác định hoạt tính kháng khuẩn của polyphenol.......................
3.3.3.1. Nguyên lý.............................................................................
3.3.3.2.Tiến hành...............................................................................
3.3.3.3. Đọc kết quả...........................................................................
3.3.3.4. Bố trí thí nghiệm...................................................................
3.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU.........................................................................
Phần IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN...........................................
4.1. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG SỐ TRONG 3 GIỐNG CHÈ THEO PHƯƠNG PHÁP ISO 14502-1:2005...............................................................................
4.2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐẾN HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN................
4.2. ĐỀ NGHỊ.....................................................................................
Phần V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.................................................
4.1. KẾT LUẬN ................................................................................
4.3. QUAN HỆ GIỮA HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TRONG NGUYÊN LIỆU ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT CHÈ............................................................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................ai hứng thú thì liên hệ em gửi file cho :cuchuoi:
 

HC08TP

New member
Em mới có được cái báo cáo chuyên đề này chia sẻ cho mọi người

ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG CHÈ VÀ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐẾN HOẠT TÍNH KHÁNG BACILLUS SUBTILIS, BACILLUS CEREUS VÀ PROTEUS SP.LỜI CAM ĐOAN................................................................................
LỜI CẢM ƠN......................................................................................
MỤC LỤC...........................................................................................
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.................................................
DANH MỤC CÁC BẢNG..................................................................
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ................................................................
Phần I: MỞ ĐẦU..............................................................................
1.1 . ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................
1.2. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU...........................................................
1.2.1. Mục đích..............................................................................
1.2.2. Yêu cầu................................................................................
Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU...................................................
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY CHÈ......................................
2.1.1. Nguồn gốc và sự phân bố...........................................................
2.1.2. Đặc điểm thực vật và giống chè chính.......................................
2.1.2.1. Chè Trung Quốc (Camellia sinensis var. sinensis)............
2.1.2.2. Chè Ấn Độ (Camellia sinensis var. assamica)...................
2.1.2.3. Đặc điểm một số giống chè trồng ở Việt Nam.................
2.1.2.3.1. Giống Trung Du..............................................................
2.1.2.3.2. Giống Shan.....................................................................
2.1.2.3.3. Giống PH1......................................................................
2.1.2.3.4. Giống 1A.........................................................................
2.1.2.3.5. Giống TRI777.................................................................
2.1.3. Thành phần hóa học cơ bản trong lá chè nguyên liệu ..........
2.1.3.1. Nước..................................................................................
2.1.3.2. Polyphenol - tanin chè .........................................................
2.1.3.3. Protein và chất chứa nitơ .....................................................
2.1.3.4. Ankaloid ..............................................................................
2.1.3.5. Hợp chất pectin ....................................................................
2.1.3.6. Nhóm chất thơm ..................................................................
2.1.3.7. Các chất tro ..........................................................................
2.1.3.8. Các sắc tố .............................................................................
2.1.3.9. Vitamin ................................................................................
2.1.3.10. Enzyme ..............................................................................
2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHÈ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM ...................................................................
2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè trên thế giới ........................
2.2.1.1. Tình hình sản xuất................................................................
2.2.1.2. Tình hình tiêu thụ.................................................................
2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở Việt Nam.........................
2.2.2.1. Tình hình sản xuất ...............................................................
2.2.1.2. Tình hình tiêu thụ.................................................................
2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở Việt Nam.........................
2.2.2.1. Tình hình sản xuất ...............................................................
2.2.2.2. Về tình hình tiêu thụ ............................................................
2.3. GIỚI THIỆU VỀ POLYPHENOL CHÈ..................................
2.3.1. Bản chất của Polyphenol chè...................................................
2.3.2. Đặc tính của Polyphenol..........................................................
2.3.2.1. Hoạt kháng oxy hóa..............................................................
2.3.2.2. Hoạt tính chống khuẩn ........................................................
2.3.3. Tiềm năng ứng dụng của Polyphenol chè...............................
2.4. GIỚI THIỆU VỀ 3 CHỦNG VI KHUẨN.................................
2.4.1. Bacillus subtilis..........................................................................
2.4.2. Bacillus cereus...........................................................................
2.4.3. Proteus........................................................................................
Phần III: VẬT LIỆU - NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP ................
3.1. VẬT LIỆU VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU.............................
3.1.1. Địa điểm.....................................................................................
3.1.2. Nguyên vật liệu ........................................................................
3.1.3. Hóa chất sử dụng........................................................................
3.1.4. Dụng cụ và thiết bị sử dụng.......................................................
3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.......................................................
3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................
3.3.1. Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu...........................................
3.3.2. Phương pháp xác định polyphenol tổng số trong chè ...............
3.3.2.1. Chiết xuất polyphenol..........................................................
3.3.2.2. Pha loãng..............................................................................
3.3.2.3. Xây dựng đường chuẩn acid gallic ......................................
3.3.2.4. Xác định hàm lượng polyphenol..........................................
3.3.2.5. Tính kết quả..........................................................................
3.3.3. Xác định hoạt tính kháng khuẩn của polyphenol.......................
3.3.3.1. Nguyên lý.............................................................................
3.3.3.2.Tiến hành...............................................................................
3.3.3.3. Đọc kết quả...........................................................................
3.3.3.4. Bố trí thí nghiệm...................................................................
3.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU.........................................................................
Phần IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN...........................................
4.1. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG SỐ TRONG 3 GIỐNG CHÈ THEO PHƯƠNG PHÁP ISO 14502-1:2005...............................................................................
4.2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐẾN HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN................
4.2. ĐỀ NGHỊ.....................................................................................
Phần V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.................................................
4.1. KẾT LUẬN ................................................................................
4.3. QUAN HỆ GIỮA HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TRONG NGUYÊN LIỆU ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT CHÈ............................................................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................ai hứng thú thì liên hệ em gửi file cho :cuchuoi:
--------------------------
bạn gửi cho mình đc ko? nick mình là superdevil_kh999@yahoo.com
 

cham_c7

Member
phản hồi

Xin lỗi dạo này mình không thường xuyên vào diễn đàn.hôm nay mới biết.mình vừa gửi cho các :dance:bạn rồi đấy!
 

thanhmai193

New member
Em mới có được cái báo cáo chuyên đề này chia sẻ cho mọi người

ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG CHÈ VÀ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐẾN HOẠT TÍNH KHÁNG BACILLUS SUBTILIS, BACILLUS CEREUS VÀ PROTEUS SP.LỜI CAM ĐOAN................................................................................
LỜI CẢM ƠN......................................................................................
MỤC LỤC...........................................................................................
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.................................................
DANH MỤC CÁC BẢNG..................................................................
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ................................................................
Phần I: MỞ ĐẦU..............................................................................
1.1 . ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................
1.2. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU...........................................................
1.2.1. Mục đích..............................................................................
1.2.2. Yêu cầu................................................................................
Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU...................................................
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY CHÈ......................................
2.1.1. Nguồn gốc và sự phân bố...........................................................
2.1.2. Đặc điểm thực vật và giống chè chính.......................................
2.1.2.1. Chè Trung Quốc (Camellia sinensis var. sinensis)............
2.1.2.2. Chè Ấn Độ (Camellia sinensis var. assamica)...................
2.1.2.3. Đặc điểm một số giống chè trồng ở Việt Nam.................
2.1.2.3.1. Giống Trung Du..............................................................
2.1.2.3.2. Giống Shan.....................................................................
2.1.2.3.3. Giống PH1......................................................................
2.1.2.3.4. Giống 1A.........................................................................
2.1.2.3.5. Giống TRI777.................................................................
2.1.3. Thành phần hóa học cơ bản trong lá chè nguyên liệu ..........
2.1.3.1. Nước..................................................................................
2.1.3.2. Polyphenol - tanin chè .........................................................
2.1.3.3. Protein và chất chứa nitơ .....................................................
2.1.3.4. Ankaloid ..............................................................................
2.1.3.5. Hợp chất pectin ....................................................................
2.1.3.6. Nhóm chất thơm ..................................................................
2.1.3.7. Các chất tro ..........................................................................
2.1.3.8. Các sắc tố .............................................................................
2.1.3.9. Vitamin ................................................................................
2.1.3.10. Enzyme ..............................................................................
2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHÈ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM ...................................................................
2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè trên thế giới ........................
2.2.1.1. Tình hình sản xuất................................................................
2.2.1.2. Tình hình tiêu thụ.................................................................
2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở Việt Nam.........................
2.2.2.1. Tình hình sản xuất ...............................................................
2.2.1.2. Tình hình tiêu thụ.................................................................
2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở Việt Nam.........................
2.2.2.1. Tình hình sản xuất ...............................................................
2.2.2.2. Về tình hình tiêu thụ ............................................................
2.3. GIỚI THIỆU VỀ POLYPHENOL CHÈ..................................
2.3.1. Bản chất của Polyphenol chè...................................................
2.3.2. Đặc tính của Polyphenol..........................................................
2.3.2.1. Hoạt kháng oxy hóa..............................................................
2.3.2.2. Hoạt tính chống khuẩn ........................................................
2.3.3. Tiềm năng ứng dụng của Polyphenol chè...............................
2.4. GIỚI THIỆU VỀ 3 CHỦNG VI KHUẨN.................................
2.4.1. Bacillus subtilis..........................................................................
2.4.2. Bacillus cereus...........................................................................
2.4.3. Proteus........................................................................................
Phần III: VẬT LIỆU - NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP ................
3.1. VẬT LIỆU VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU.............................
3.1.1. Địa điểm.....................................................................................
3.1.2. Nguyên vật liệu ........................................................................
3.1.3. Hóa chất sử dụng........................................................................
3.1.4. Dụng cụ và thiết bị sử dụng.......................................................
3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.......................................................
3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................
3.3.1. Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu...........................................
3.3.2. Phương pháp xác định polyphenol tổng số trong chè ...............
3.3.2.1. Chiết xuất polyphenol..........................................................
3.3.2.2. Pha loãng..............................................................................
3.3.2.3. Xây dựng đường chuẩn acid gallic ......................................
3.3.2.4. Xác định hàm lượng polyphenol..........................................
3.3.2.5. Tính kết quả..........................................................................
3.3.3. Xác định hoạt tính kháng khuẩn của polyphenol.......................
3.3.3.1. Nguyên lý.............................................................................
3.3.3.2.Tiến hành...............................................................................
3.3.3.3. Đọc kết quả...........................................................................
3.3.3.4. Bố trí thí nghiệm...................................................................
3.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU.........................................................................
Phần IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN...........................................
4.1. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG SỐ TRONG 3 GIỐNG CHÈ THEO PHƯƠNG PHÁP ISO 14502-1:2005...............................................................................
4.2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐẾN HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN................
4.2. ĐỀ NGHỊ.....................................................................................
Phần V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.................................................
4.1. KẾT LUẬN ................................................................................
4.3. QUAN HỆ GIỮA HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TRONG NGUYÊN LIỆU ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT CHÈ............................................................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................ai hứng thú thì liên hệ em gửi file cho :cuchuoi:
Bạn ơi, mình đang cần tài liệu nay. Nếu được bạn gửi vào email: thanhmai193@yahoo.com cho mình nhé. Thanks bạn nhiều!
 

cham_c7

Member
Lâu rồi mình không vào diễn đàn! để mình tìm nếu còn sẽ gửi cho các bạn
 

nguyenvo

New member
Em mới có được cái báo cáo chuyên đề này chia sẻ cho mọi người

ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG CHÈ VÀ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐẾN HOẠT TÍNH KHÁNG BACILLUS SUBTILIS, BACILLUS CEREUS VÀ PROTEUS SP.LỜI CAM ĐOAN................................................................................
LỜI CẢM ƠN......................................................................................
MỤC LỤC...........................................................................................
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.................................................
DANH MỤC CÁC BẢNG..................................................................
DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ................................................................
Phần I: MỞ ĐẦU..............................................................................
1.1 . ĐẶT VẤN ĐỀ.............................................................................
1.2. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU...........................................................
1.2.1. Mục đích..............................................................................
1.2.2. Yêu cầu................................................................................
Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU...................................................
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY CHÈ......................................
2.1.1. Nguồn gốc và sự phân bố...........................................................
2.1.2. Đặc điểm thực vật và giống chè chính.......................................
2.1.2.1. Chè Trung Quốc (Camellia sinensis var. sinensis)............
2.1.2.2. Chè Ấn Độ (Camellia sinensis var. assamica)...................
2.1.2.3. Đặc điểm một số giống chè trồng ở Việt Nam.................
2.1.2.3.1. Giống Trung Du..............................................................
2.1.2.3.2. Giống Shan.....................................................................
2.1.2.3.3. Giống PH1......................................................................
2.1.2.3.4. Giống 1A.........................................................................
2.1.2.3.5. Giống TRI777.................................................................
2.1.3. Thành phần hóa học cơ bản trong lá chè nguyên liệu ..........
2.1.3.1. Nước..................................................................................
2.1.3.2. Polyphenol - tanin chè .........................................................
2.1.3.3. Protein và chất chứa nitơ .....................................................
2.1.3.4. Ankaloid ..............................................................................
2.1.3.5. Hợp chất pectin ....................................................................
2.1.3.6. Nhóm chất thơm ..................................................................
2.1.3.7. Các chất tro ..........................................................................
2.1.3.8. Các sắc tố .............................................................................
2.1.3.9. Vitamin ................................................................................
2.1.3.10. Enzyme ..............................................................................
2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHÈ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM ...................................................................
2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè trên thế giới ........................
2.2.1.1. Tình hình sản xuất................................................................
2.2.1.2. Tình hình tiêu thụ.................................................................
2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở Việt Nam.........................
2.2.2.1. Tình hình sản xuất ...............................................................
2.2.1.2. Tình hình tiêu thụ.................................................................
2.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở Việt Nam.........................
2.2.2.1. Tình hình sản xuất ...............................................................
2.2.2.2. Về tình hình tiêu thụ ............................................................
2.3. GIỚI THIỆU VỀ POLYPHENOL CHÈ..................................
2.3.1. Bản chất của Polyphenol chè...................................................
2.3.2. Đặc tính của Polyphenol..........................................................
2.3.2.1. Hoạt kháng oxy hóa..............................................................
2.3.2.2. Hoạt tính chống khuẩn ........................................................
2.3.3. Tiềm năng ứng dụng của Polyphenol chè...............................
2.4. GIỚI THIỆU VỀ 3 CHỦNG VI KHUẨN.................................
2.4.1. Bacillus subtilis..........................................................................
2.4.2. Bacillus cereus...........................................................................
2.4.3. Proteus........................................................................................
Phần III: VẬT LIỆU - NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP ................
3.1. VẬT LIỆU VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU.............................
3.1.1. Địa điểm.....................................................................................
3.1.2. Nguyên vật liệu ........................................................................
3.1.3. Hóa chất sử dụng........................................................................
3.1.4. Dụng cụ và thiết bị sử dụng.......................................................
3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.......................................................
3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................
3.3.1. Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu...........................................
3.3.2. Phương pháp xác định polyphenol tổng số trong chè ...............
3.3.2.1. Chiết xuất polyphenol..........................................................
3.3.2.2. Pha loãng..............................................................................
3.3.2.3. Xây dựng đường chuẩn acid gallic ......................................
3.3.2.4. Xác định hàm lượng polyphenol..........................................
3.3.2.5. Tính kết quả..........................................................................
3.3.3. Xác định hoạt tính kháng khuẩn của polyphenol.......................
3.3.3.1. Nguyên lý.............................................................................
3.3.3.2.Tiến hành...............................................................................
3.3.3.3. Đọc kết quả...........................................................................
3.3.3.4. Bố trí thí nghiệm...................................................................
3.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU.........................................................................
Phần IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN...........................................
4.1. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG SỐ TRONG 3 GIỐNG CHÈ THEO PHƯƠNG PHÁP ISO 14502-1:2005...............................................................................
4.2. ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG VÀ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ĐẾN HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN................
4.2. ĐỀ NGHỊ.....................................................................................
Phần V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.................................................
4.1. KẾT LUẬN ................................................................................
4.3. QUAN HỆ GIỮA HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TRONG NGUYÊN LIỆU ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT CHÈ............................................................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................ai hứng thú thì liên hệ em gửi file cho :cuchuoi:
Bạn có thể vui lòng share cho mình tài liệu này được ko? Càng sớm càng tốt nha bạn. Cám ơn bạn nhiều nhiều! Email of minh nè: vcoinguyen@gmail.com
 

Facebook

Top