What's new

HIV medicin 2007

Longhv

New member
The first reports of homosexual patients suffering from previously rare diseases
such as pneumocystis pneumonia and Kaposi’s sarcoma were published in May
1981 (Centers for Disease Control 1981a, 1981b, 1981c). It soon became clear that
the new disease affected other population groups as well, when the first cases were
reported in injecting drug users. However, it took almost two years until, in 1983,
the human immunodeficiency virus type I (HIV-1) was defined as the primary
cause of the acquired immunodeficiency syndrome (Barré-Sinoussi 1983, Broder
1984, Gallo 1984)
 

Longhv

New member
mình tập dịch để nâng cao tiếng Anh

Các báo cáo đầu tiên của bệnh nhân đồng tính trước đây bị bệnh hiếm
pneumocystis như viêm phổi và Kaposi?? sarcoma s Đã xuất bản tháng năm
1981 (Trung tâm kiểm soát dịch bệnh 1981a, 1981b, 1981c). đã chỉ ra rằng các bệnh khác mới bị ảnh hưởng dân số nhóm là tốt, Khi mà các trường hợp đầu tiên được báo cáo trong tiêm chích ma túy. Tuy nhiên, phải mất gần hai năm cho đến khi, vào năm 1983, các virus suy giảm miễn dịch của con người loại I (HIV-1) được tìm thấy là nguyên nhân gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch (Barré-Sinoussi 1983, Broder Năm 1984, Gallo 1984)
 

Similar threads

Facebook

Top