What's new

về việc đăng kí thành viêni

O

origami

Guest
Phạm Nhất Linh
Lớp:Thực phẩm 2
Khoa:Công nghệ thực phẩm
Trường:Đại học dân lập Kỹ thuật công nghệ tphcm
Học vị: Sinh vien
Địa chỉ email: origami_mania@yahoo.com
Mật khẩu: abcdef
Đây là thư đăng kí của em không biết tại sao không được trong thư có kèm bản scan thẻ sinh vien
 

Facebook

Top