What's new

Thuật ngữ derivatize/derivatization trong sắc ký

Xin hỏi các chuyên gia hóa sinh chữ này dịch ra tiếng Việt sẽ là gì và có thể tóm tắt một chút về khái niệm được không? Trong khi chờ đợi tôi sẽ tự tìm hiểu thêm. Cám ơn!
 
Theo mình hiểu thì chữ derivatize/derivatization có nghĩa lần lượt là dẫn xuất và chất dẫn xuất trong hóa học hữu cơ hay sử dụng .
Mình ví dụ nhé như trong phản ứng sau giữa thionyl chloride và ?acetic acid:
H3C-COO-H + O=SCl2 → H3C-COCl + SO2 + H-Cl
thì trong quá trình acetyl hóa trên thì thionyl chloride và ?acetic acid gọi là derivatization of chemical compounds
( hay các chất dẫn xuất hóa học).
http://66.102.7.104/search?q=cache:.../biology/Acetyl_chloride+derivatization&hl=vi

mong nhận được trao đổi thêm với các bạn
 

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Theo mình hiểu thì chữ derivatize/derivatization có nghĩa lần lượt là dẫn xuất và chất dẫn xuất trong hóa học hữu cơ hay sử dụng .

Sai rồi.

Chất dẫn xuất là derivative (n)
derivatize (v) =  dẫn xuất hóa hay tạo chất dẫn xuất
derivatization (n) = sự dẫn xuất hóa hay quá trình dẫn xuất hóa

Trong cái link trên của bạn:

Acetyl chloride, also known as ethanoyl chloride, is an acid chloride derived from acetic acid. It has the formula H3C-COCl and it belongs to the class of organic compounds called acyl halides. The chemical structure of acetyl chloride is shown at right. At room temperature and pressure, it is a clear colorless liquid. Acetyl chloride does not exist in nature, because contact with water would hydrolyze it into acetic acid and hydrogen chloride. It is artificially produced by the reaction of thionyl chloride with acetic acid


H3C-COO-H + O=SCl2 → H3C-COCl + SO2 + H-Cl        (1)


and is used as a reagent for acetylation in the synthesis or derivatization of chemical compounds. Examples of acetylation reactions include acylation processes such as esterification (see below) and the Friedel-Crafts reaction).


H3C-COCl + HO-CH2-CH3 → H3C-COO-CH2-CH3 + H-Cl       (2)

Đầu tiên người ta nói Acetyl chloride không có tỏng tự nhiên mà được tổng hợp nhân tạo bằng phản ứng (1), và Acetyl chloride còn được dùng như chất acetyl hóa trong quá trình tổng hợp hay dẫn xuất hóa các hợp chất hóa học, ví dụ nêu ra ở phương trình (2) chứ không phải thế này đâu nhé

Mình ví dụ nhé như trong phản ứng sau giữa thionyl chloride và  acetic acid:
H3C-COO-H + O=SCl2 → H3C-COCl + SO2 + H-Cl
thì trong quá trình acetyl hóa trên thì thionyl chloride và  acetic acid gọi là derivatization of chemical compounds
( hay các chất dẫn xuất hóa học).
 

Similar threads

Facebook

Top