What's new

Nhờ mọi người lấy giúp em tài liệu về bia.. Hi hi

Nhờ 1 lúc hai bên luôn àhh....Bên NSHT tôi lấy cho bạn roi đấy, qua đó mà down về...
 
Hì, Tôi chỉ nói vậy thôi, để các anh chị khác khỏi mất công lấy bài cho bạn chứ không có ý gì hết...:mrgreen:.
 

Facebook

Top