What's new

tế bào

Status
Not open for further replies.
1/vẽ sơ đồ chỉ mối quan hệ giữa các dạng sống: không có cấu trúc tế bào, cấu trúc tế bào, tế bào nhân sơ, TB nhân chuẩn, vi rút, tế bào vi khuẩn, tb nấm, tb nguyên sinh vật, tế bào thực vật, tế bào động vật.
2/
a/ tế bào biểu bì lông ruột và hồng cầu có j khác nhau về cấu trúc và chức năng?
b/Tìm đặc điểm chung về cấu trúc của hai loại tb biểu bì lông ruột và hồng cầu thể hiện sự phù hợp với chức năng hấp thụ chất.
 
Status
Not open for further replies.

Facebook

Top