What's new

help me!!!

Status
Not open for further replies.
1/Cho một tế bào vào dung dịch ưu trương có áp suất thẩm thấu là 0,7 atm. Hỏi H2O sẽ dịch chuyển như thế nào biết rằng áp suất thẩm thấu của tế bào bằng 1 atm.
2/Các tế bào của một mô thực vật có áp suất thẩm thấu là 1,6 atm được đặt vào dd đường có áp suất thẩm thấu là 0,9 atm.
a/hiện tượng gì xảy ra nếu áp suất trương nước của tế bào trước khi đặt vào là 0,5 atm
b/nêu một hiện tượng vật lí tương tự với hiện tượng sinh lí nói trên.
3/một cây sống vùng ven biển có P của đất mặn là 3 atm,Để sống được bình thường cây này phải duy trì dịch tế bào tối thiểu la bao nhiêu trong điều kiện mùa hè là 35*C, mùa đông 15*C:???:
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads

Facebook

Top