Trắc nghiệm hóa nè-25 câu 45 phút!

Lucky_boy

Senior Member
1.Hòa tan hết hỗn hợp 10g CaCO3 và 17,4g FeCO3 bằng dd HNO3 loãng nóng.Số mol HNO3 tham gia phản ứng bằng?
A:0,2 B:0,5 C:0,7 D:0,8
2.Cho các phản ứng sau:
(1) M2+ + 2HCO3_ ---> MCO3 + H2O + CO2
(2) M2+ + HCO3_ + OH_ --> MCO3 + H2O
(3) M2+ + CO32_ ---> MCO3
(4) 3M2+ + 2PO43_ ---> M3(PO4)2
Phương pháp nào áp dụng với nước cứng tạm thời?
A:(1) B:(2) C:(1) và (2) D: Cả 4 phương pháp.
3.Để khử hết Au(CN)2- trong dd đã phải dùng 0,65g Zn.Lượng Au sinh ra là?
A:0,985g B:1,970g C:2,955g D:3,940g.
4.Phát biểu nào không đúng?
A:Liên kết kim loại được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa ion dương kl và e tự do.
B:Các ion dương kim loại và e tự do đều dao động liên tục ở nút mạng tinh thể kim loại.
C:Liên kết cộng hóa trị do những cặp e tạo nên ,còn lk kim loại là do tất cả các e tự do trong kl tham gia.
D:Liên kết ion do tương tác tĩnh điện giữa ion dương và ion âm,còn liên kết kim loại do tương tác tĩnh điện giữa ion dương và e tự do.
5.Đặc điểm nào không tương ứng với tính chất khử đặc trưng của kim loại?
A:Độ âm điện lớn
B:Năng lượng ion hóa nhỏ
C:Bán kính nguyên tử lớn
D:Số electron hóa trị nhỏ.
6.Giải thích nào sau đây không đúng?
A:Nguyên tử kl kiềm có I1 nhỏ nhất so với các kim loại khác do KL kiềm có bán kính lớn nhất.
B:Do năng lượng ion hóa nhỏ nên KL kiềm có tính khử rất mạnh.
C:Nguyên tử kl kiềm có xu hướng nhường 1 e do I2 của nó lớn hơn nhiều I1 và M+ rất bền.
D:Tinh thể kim loại kiềm có cấu trúc rỗng vì có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm diện.
7.Cho phản ứng Al + H2O + NaOH --> NaAlO2 + 3/2H2.Chất nào là chất õi hóa trong phản ứng này?
A:Al B:H2O C:NaOH D:H2O và NaOH.
8.Cho 0,2 mol Fe vào dd chứa 0,2mol Fe(NO3)3 và 0,2mol AgNO3.Khi phản ứng hoàn toàn,số mol Fe(NO3)3 là?
A:0,3 B:0,5 C:0,2 D:0.
9.Cho m g Al vào lượng dư dd hh NaOH và NaNO3,thấy xuất hiện 6,72l(đktc) hõn hợp 2 khí với số mol bằng nhau.Tính m:
A:6,75g B:7,56g C:8,1g D:13,5g.
10.Để tinh chế CO2 trong hỗn hợp lần HCl nên dẫn hỗn hợp qua chất nào là tốt nhất?
A:NaHCO3 B:Na2CO3 C:AgNO3 D:NH3.
11.Tính khối lượng S thu được khi cho 3,36l H2S(đktc) qua dd chứa 0,2 mol FeCl3.
A:3,2g B:4,8g C:6,4g D:9,6g.
12.Thể tích khí sinh ra khi nung nóng hỗn hợp 0,2mol (NH4)2SO4 và 0,2mol NaNO2 là?
A:1,12l B:2,24l C:4,48l D:8,96l.
13.Thổi khí NH3 dư qua 1g CrO3 đốt nóng đến pư hoàn toàn thì m chất rắn thu được là?
A:0,52g B:0,68g C:0,76g D:1,52g.
14.Hòa tan hết hỗn hợp Ag-Fe trong dd H2SO4 đặc nóng dư sinh ra 0,25 mol khí,còn nếu hòa tan m g hh này trong dd H2SO4 loãng dư thì sinh ra 0,1 mol khí.Tính m?
A:16,4g B:21,8g C:27,2g D:38,0g.
15.Kim loại nào có khả năng đẩy Fe ra khỏi Fe(NO3)3?
A:Zn B:Sn C:Ni D:Cu.
16.Hãy chỉ ra hiện tượng được mô tả không đúng?
A:Thêm HNO3 vào dd FeCl3 màu vàng nâu thấy xuất hiện kết tủa đỏ nâu.
B:Thêm một ít bột Fe vào dd AgNO3 dư thì thấy hình thành dung dịch có màu xanh nhạt.
C:Thêm Fe(OH)3 màu đỏ nâu vào dd H2SO4 thấy hình thành dd có màu vàng nâu.
D:Thêm Cu vào dd Fe(NO3)3 thấy dd chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh nhạt.
17.Thổi khí CO2 vào dd chứa 0,02 mol Ba(OH)2.Giá trị khối lượng kết tủa biến thiên trong khoảng nào nếu số mol CO2 biến thiên trong khoảng từ 0,005 mol đến 0,024 mol?
A:[0;3,94] B:[0;0,985] C:[0,985;3,94] D:[0,985;3,152].
18.Hãy chỉ ra phát biể sai về quá trình sản xuất Al?
A:Cần tinh chế boxit,do trong tp quặng ngoài Al2O3.2H2O,còn có tạp chất Fe2O3 và SiO2.
B:Từ 1 tấn quặng chứa 60%Al2O3 có thể điều chế gần 0,318 tấn Al,nếu hiệu suất 100%.
C:Sản xuất 2,7 tấn Al,tiêu hao 1,8 tấn than chì làm anot,nếu các quá trình là hoàn toàn và sản phẩm oxi hóa anot là CO2.
D:Criolit có công thức Na3AlF6.
19.Điện phân dd hỗn hợp chứa 0,1 mol FeCl3;0,2 mol CuCL2 và 0,1 mol HCl (điện cực trơ,màng ngn xốp).Khi catot bắt đầu sủi bọt thì dừng điện phân.Khối lượng cactot tăng?
A:0g B:5,6g C:12,8g D:18,4g.
20.Lượng kết tủa thu được khi trộn lẫn dd chứa 0,0075 mol NaHCO3 và dd chứa 0,01 mol Ba(OH)2 là?
A:0,73875g B:1,47750g C:1,97000g D:2,95500g.
21.Hòa tan 0,085 mol Al bằng dd HNO3 dư thu được x mol hh NO và N2O với tỉ lệ mol 3:1.TÍnh x?
A:0,015 B:0,037 C:0,045 D:0,060.
22.Trong nguyên liệu sản xuất gang ở một số vùng có chứa vôi sống.Chất chảy dùng để tạo xỉ trong quá trình luyện gang là gì?
A:SiO2 B:CaCO3 D:CaSO3 D:SiO2 và CaCO3.
23.Đốt cháy hoàn toàn hh chứa 0,1 mol Zn và 0,1 mol ZnS.Số mol O2 sử dụng là?
A:0,25 B:0,23 C:0,2 D:0,15.
24.Có 4 kim loại Al,Fe,Cr,Cu vào dd H2SO4 đặc nguội dư,sau phản ứng chất rắn không tan là?
A:Al,Fe,Cr B:Cu C:Al,Fe D:Al,Fe,Cu.
25.Hợp kim Inva là hợp kim của sắt với kim loại nào?
A:Niken B:Thiếc C:Iridi D:Cadimi.
 
[FONT=.VnTime]1C 3FeCO3 + 10HNO3 = 3Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O[/FONT]
[FONT=.VnTime] 0,15 0,5[/FONT]
[FONT=.VnTime] CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O[/FONT]
[FONT=.VnTime] 0,1 0,2[/FONT]
[FONT=.VnTime][[/FONT]Đạ[FONT=.VnTime]t xem l[/FONT][FONT=.VnTime]i h[/FONT]ộ tớ câu này nhá]
2D Nước cứng tạm thời có thể áp dụng tất.
3D Zn + 2Au(CN)2- = Zn(CN)4- + 2Au
0,1 0,2
mAu = 0,2.197 = 3,94g
4Không nhớ.Để hôm khác xem lại sau
5A Kim loại có độ âm điện nhỏ
6D Mạng tinh thể kim loại kiềm là lập phương tâm khối
7B H2O mới là chất oxi hóa trực tiếp.NaOH là MT.
8 Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag
0,1 0,2 0,1
Fe + 2Fe3+ = 3Fe2+
0,1 0,2 0,3
Ag+ + Fe2+ = Fe3+ + Ag

9D Al + NaOH + H2O = NaAlO2 + 3/2H2
Al + NaOH + NaNO3 = NaAlO2 + NH3
10A NaHCO3 rẻ tiền hơn AgNO3
11Hẹn hôm khác nha.Lại quên rùi,:mrgreen:
12C (NH4)­2SO4 + 2NaNO2 = Na­2SO4 + 2N2 + 4H2O
0,2 0,2
V = 4,48l
Mấy câu tính toán để check lại sau nha:mrgreen:
15A
16B Fe(NO3)3 có màu vàng nâu chứ ko phải xanh nhạt
18C Thanh chì không phải là anot
22A
24A
25A
[FONT=.VnTime] [/FONT]
 
[FONT=.VnTime]1C 3FeCO3 + 10HNO3 = 3Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O[/FONT]
[FONT=.VnTime] 0,15 0,5[/FONT]
[FONT=.VnTime] CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O[/FONT]
[FONT=.VnTime] 0,1 0,2[/FONT]
[FONT=.VnTime][[/FONT]Đạ[FONT=.VnTime]t xem l[/FONT][FONT=.VnTime]i h[/FONT]ộ tớ câu này nhá]

22A

1C đúng rồi.
Câu 22, tại vùng có đá vôi thì chất chảy phải là CaCO3 chứ?
 
Linh xem trong sách "Giải toán hoá học 12" có ghi đại ý rằng:
Nếu nguyên liệu có chứa đá vôi hay hợp chất CaO(vôi sống) thì chất chảy là oxit axit,thông dụng nhất là cát (silic đĩoxit SiO2)
Nếu nguyên liệu có lẫn SiO2-chất này hay bị lẫn trong quặng sắt,thì không xử lí như boxit mà sử dụng chất chảy là đá vôi CaCO3.
Nguyên liệu tại vùng đó có lẫn đá vôi chứ không phải vùng đó có đá vôi.
 
Câu 1:C
Câu 2:D
Câu 3:D
Câu 4:B.Không phải mọi e và ion dương kim loại đều dao động ở nút mạng tinh thể.
Câu 5:A
Câu 6:D
Câu 7:B
Câu 8:D
Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag
0,1--0,2----0.1
Fe + 2Fe3+ = 3Fe2+
0,1 0,2 0,3
con 0 mol
[Moi nguoi xem lai giup cau nay]
Câu 9:D
n H2 = n NH3 = 0,15.
2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2
0,1<--------------------------------0,15
8Al + 5NaOH + 3NaNO3 + 18H2O = 8Na[Al(OH)4] + 3NH3
0,4<-----------------------------------------0,15
m Al = (0,1 + 0,4).27 = 13,5g
Câu 10:A
Câu 11:A
H2S + 2FeCl3 = S + 2FeCl2 + 2HCl
0,1-----0,2----0,1
mS = 0,1.32 = 3,2g
Câu 12:C
Câu 13:C
2NH3 + 2CrO3 = Cr2O3 + N2 + 3H2O
0,01----0,005
m = 0,005.152 = 0,76g
Câu 14:C
Câu 15:A
Câu 16:B
Câu 17:C
Câu 18:C
Câu 19:C
Katot(Fe3+ -> Cu2+ -> H+) ---------------- Anot(Cl- -> H2O)
Fe3+ + e -> Fe2+ 2Cl- -> Cl2 + 2e
Cu2+ + 2e -> Cu
2H+ + 2e -> H2
catot sủi bọt khí có nghĩa là 2 phản ứng sau đã xảy ra hoàn toàn
2FeCl3 --> 2FeCl2 + Cl2(không có chất rắn)
CuCl2 --> Cu + Cl2
0,2-------0,2
m catot tăng = 0,2.64 = 12,8g
Câu 20:B
Câu 21:D
Câu 22:A
Câu 23:C
2Zn + O2 = 2ZnO
0,1---0,05
2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2
0,1----0,15
nO2 = 0,2
Câu 24:A
Câu 25:A
 
1.Hòa tan hết hỗn hợp 10g CaCO3 và 17,4g FeCO3 bằng dd HNO3 loãng nóng.Số mol HNO3 tham gia phản ứng bằng?
A:0,2 B:0,5 C:0,7 D:0,8

sản phẩm khử trong bài này luôn là NO à ???:cuta::cuta::cuta:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,849
Messages
71,754
Members
56,343
Latest member
go88l_top
Back
Top